Tijdens mijn studie orthopedagogiek leerstoornissen, ben ik mijn loopbaan als onderwijsondersteuner begonnen als consulent anderstaligen. Mijn belangstelling voor thema's als taal/lezen, NT2, meertaligheid en etniciteit, vinden daar hun oorsprong, alsmede mijn gerichtheid op specifieke doelgroepen binnen het onderwijs. Vanuit deze functie kwam ik in aanraking met wat we nu noemen regulier en speciaal (basis)onderwijs, voorgezet onderwijs, MBO en HBO. Naast onderwijs was er sprake van een groot netwerk van instellingen en instanties die zich vanuit hun specifieke taakstelling met "anderstaligen" bezig hielden. Een boeiende tijd. Vanuit deze achtergrond en gerichtheid heb ik een lange traditie op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid.

Een volgende fase wordt gekenmerkt door een brede inzet bij de ondersteuning van het primaire proces op scholen. Daar is mijn gerichtheid op onderwijsinhouden, maar ook op zaken als klassenmanagement en pedagogisch klimaat/sociaal emotionele ontwikkeling, ontstaan. Naast deze vakinhoudelijke expertise heb ik een brede ervaring op het terrein van innovatie en ondersteuning van de onderwijsgevende in het primaire proces opgebouwd.

De opschaling naar ondersteuning van schoolleiding en schoolorganisatie was daarbij een logische in mijn ogen. Mijn belangstelling voor organisatieontwikkeling, managementontwikkeling en schoolontwikkeling, is dan ook blijvend gevestigd.

Lokaal beleid kent al een lange traditie. In opdracht van schoolbesturen en gemeente heb ik me als projectleider bezig gehouden met thema's als VVE, Opvoedingsondersteuning, GOA/OAB, ook in het kader van OOGO. Mijn recentelijke betrokkenheid bij de ondersteuning van schakelklassen past dan ook geheel in deze lijn.

De rol van besturen is de afgelopen decennia sterk veranderd, en nog volop in ontwikkeling. Bij de bestuurlijke inrichting van onderwijsorganisaties, in relatie tot management en uitvoering van onderwijs op locaties, was en ben ik betrokken. Meest recente opdrachten: strategische beleidsvorming en kwaliteitsbeleid vanuit een bestuurlijke invalshoek.

Van groot belang voor mijn eigen visie op leren en ontwikkelen van professionals en organisaties, is mijn kennismaking met de sociaal-constructivistische benadering. Dat vraagt om een andere inzet van expertise, van kennis en ervaring. Werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met wederzijdse en interactieve inbreng is daarbij essentieel: doelgericht werken vanuit respect. Vanuit deze principes geef ik momenteel vorm aan een traject voor taalcoördinatoren, in opdracht van bestuur en management van een onderwijsorganisatie.

Tot slot heeft het feit dat ik 33 jaar in dienst ben geweest van organisaties voor onderwijsondersteuning, waarvan de helft als leidinggevende, er toe geleid dat ik ook van binnenuit ervaring heb op thema's als personeelsbeleid, bedrijfsvoering en financiën. In deze tijd een meer dan welkome aanvulling op een onderwijskundige en innovatieve gerichtheid.